Plačila staršev

Materialni prispevki staršev se izračunajo v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu.

Od 1.4.2021 je cena dnevnega programa v vrtcu Šmarje pri Jelšah:
- 521 € za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let) ,
- 400 € za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let),
- 439 €  za kombinirane oddelke (1-6 let )  in oddelke  3-4 leta.

Starši plačajo od 10% - 77% ekonomske cene programa za predšolsko vzgojo, razliko pokriva občina. Za otroke iz drugih občin je razliko dolžna pokrivati občina, kjer imajo starši stalno bivališče.

Starši, ki imajo hkrati v vrtec vključena dva otoka, plačujejo za drugega otroka 30% določenega plačilnega razreda, 70% določenega plačilnega razreda pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, preostali del ekonomske cena pa občina.

Za tretjega in vse naslednje otroke, vključene v vrtec so starši oproščeni plačila ekonomske cene, ker njihov delež v celoti pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, preostali del pa tudi v tem primeru pokrije občina.

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa.