SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev.

Predsednika izvolijo starši na 1. sestanku sveta staršev.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, ki najprej ugotovi navzočnost staršev, ki so bili izvoljeni v svet staršev. Članom sveta staršev se na prvi seji vročijo pomembnejši akti vrtca, ki jim bodo pomagali pri opravljanju funkcije.

Nadaljne seje sveta staršev skliče predsednik sveta v dogovoru z vodstvom vrtca, na zahtevo ravnateljice vrtca ali na zahtevo ustanovitelja.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.