Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU                                       

Pisarna svetovalne službe se nahaja v centralni enoti Sonček.

Svetovalno delo opravlja psihologinja Sabina Jurkošek.

e-naslov:sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si

03/817-15-93

 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo za vrtec.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Z njimi se vključuje preko med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.