PROJEKTI 2021-22

Projekti na ravni vrtca

Posamezni projekti so skozi leta postali način našega življenja, saj strokovni delavci vsebine iz projektov vnašajo v svoje delo skoraj vsakodnevno.

 

INOVACIJSKI PROJEKT

V razvojni nalogi z naslovom VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE sodelujejo vsi strokovni delavci vrtca, v ožji tim pa so vključene Jelka Kitak, Darja Hrup, Sabina Jurkošek, Darja Lugarič, Ksenija Šket in Albina Bračko. Razvojna naloga bo potekala do avgusta 2023.

V razvojni nalogi strokovni delavci razvijajo pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj otrok.

Globalni cilj našega vrtca v okviru razvojne naloge je: Spodbujati govorno - jezikovne zmožnosti otrok v skupini z upoštevanjem načel in pristopov inovativnega učnega okolja ter s pomočjo elementov formativnega spremljanja spremljati njihov napredek.

Formativno spremljanje se udejanja kot koncept, pri katerem vzgojitelji sistematično podpirajo otroke pri učinkovitem učenju. Gre za usmerjenost k večji aktivnosti in učinkovitemu učenju otrok, strokovni delavci pa ozaveščajo pomen povratne informacije o procesu učenja in vloge otrok v tem procesu.

Na otrokov razvoj in napredek pri učenju vplivajo na videz zelo preprosti elementi formativnega spremljanja:

  • Aktivna vključenost otrok v proces
  • Dokazi
  • Povratna informacija
  • Učenje otrok od otrok
  • Vrednotenje in samovrednotenje

Te elemente strokovni delavci že zgledno uvajajo v svojo prakso skupaj z načeli inovativnega učnega okolja:

1. Otroci so v središču.

2. Socialna narava učenja - socialne oblike učenja.

3. Čustva imajo zelo pomembno vlogo pri učenju.

4. Prepoznavati in upoštevati individualne razlike.

5. Ustrezno zahtevni izzivi za vsakega otroka.

6. Proces učenja sistematično spremljati, evalvirati.

7. Povezave med področji, skupnostjo in svetom.