SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

 

Predsednica Sveta zavoda je Ida Valek.

 

Predstavniki ustanovitelja so: Damjan Boštjančič, Manica Kolar, Zdenka Orač.

 

Predstavniki staršev so:, Uroš Štefe, Katarina Lipuš, Jasmina Šket Mijatovič.

 

Predstavniki zaposlenih so: Ida Valek, Sonja Zobec, Tanja Smole, Bojan Kotnik, Mira Ciglar.

 

Pristojnosti sveta

Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.