Dodatne in obogatitvene dejavnosti

Dodatne dejavnosti

Oblikujemo jih v skladu z željami staršev in otrok ter zunanjih izvajalcev, ki izvajajo te dejavnosti. Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo izven programa vrtca, so namenjene vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Vrtec jih izvaja predvsem na željo staršev, časovno ne smejo posegati v program vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca in jo financirajo starši sami.

Izvajalci posameznih dodatnih dejavnosti bodo izbrani glede na interes staršev. Izvajale se bodo po preteku poslovalnega časa vrtca.Začetek izvajanja dejavnosti bo v mesecu oktobru.

 

Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno,

daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe in igrišča vrtca v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev.

 • Razne interesne dejavnosti;
 • razne popoldanske delavnice po enotah in dislociranih oddelkih;
 • sodelovanje na prireditvah, pevskih revijah  (predstavitev različnih glasbenih in plesnih dejavnosti);
 • kulturni abonma;
 • razstava otroških likovnih del;
 • obiski gledališča in kina  (gledališke in kino predstave);
 • sestra za preventivo in higieno zob (pogovori, animirani film o zobkih, spremljanje higiene zob);
 • knjižničarke (delavnice);
 • vključevanje staršev, starih staršev, predstavnikov lokalne skupnosti in ostalih v vzgojno delo (predstavitev poklicev in hobijev);
 • praznovanje rojstnih dni;
 • obeleženje različnih praznikov (tetka Jesen, Teden otroka, veseli december, kulturni praznik, pust, dan mamic in babic, očkov dan, mednarodni dan družine,…).